Skuteczne zabezpieczenie zapłaty w umowie – jak zrobić?

SPECJALIZACJA – UMOWY | KANCELARIA PRAWNA

Sposobów zabezpieczenia zapłaty w umowie jest wiele, natomiast jak się okazuje w praktyce, niewiele z nich jest rzeczywiście wykorzystywanych w umowach.

Co jest więc powodem braku korzystania z możliwych zabezpieczeń zapłaty w umowach?

Niewątpliwie, jak wskazaliśmy to w artykule dotyczącym przygotowania umowy zgodnie z celem klienta, a nie według ogólnych wzorów, znaczenie ma ,,kto rozdaje karty’’, który z kontrahentów ma przewagę i de facto, który z kontrahentów może kształtować zapisy umowy. Z uwagi na taką pojawiająca się nierówność stron umowy, wprowadzenie zapisów zabezpieczających zapłatę może spotkać się ze sprzeciwem kontrahenta silniejszego. Dlatego też, tak jak opisywaliśmy to w ww. artykule, zdecydowanie warto spróbować podjąć bezpośrednie negocjacje z drugą stroną. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta wielokrotnie uczestniczyli w tego typu spotkaniach i negocjowali z kontrahentem zapisy umowne dotyczące zabezpieczenia zapłaty – jak się okazuje, zapisy umowne początkowo niemożliwe, nie do zaakceptowania, końcowo znajdowały swoje odzwierciedlenie w podpisanej umowie.

Poniżej kilka sposobów zabezpieczenia zapłaty, które warto uwzględnić w negocjowanej umowie.

  1. Weksel – bardzo silna forma zabezpieczenia zapłaty, natomiast z doświadczenia pracowników Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta, jednocześnie forma zabezpieczenia, którą trudno wprowadzić do umowy. W przedmiotowym artykule nie będziemy wchodzić w szczegóły z zakresu prawa wekslowego, postaramy się natomiast przedstawić Państwu praktyczne aspekty tej formy zabezpieczenia, a także najważniejsze elementy, o których należy pamiętać, aby zabezpieczenie było skuteczne. Prawo wekslowe nie określa, w jakiej formie powinien być wystawiony weksel. Nie ma zatem przeszkód, aby weksel został napisany na specjalnie przygotowanym formularzu, bądź też sporządzony ręcznie lub na komputerze. Najpopularniejszą formą weksla, jest weksel in blanco. Czym się charakteryzuje? W chwili wystawienia weksla, znajduje się na nim wyłącznie podpis wystawcy. Pozostałe elementy uzupełniane są przez podmiot, który jest w posiadaniu weksla. Z uwagi na to, należy tutaj zadbać, aby wraz z wekslem in blanco sporządzić dokument deklaracji wekslowej, która zawierać będzie informacje, co do warunków i sposobu wypełnienia weksla. Posiadanie zabezpieczenia w postaci weksla jest o tyle istotne, że wówczas postępowanie sądowe o zapłatę prowadzone będzie w ramach postępowania nakazowego, które pozwala na szybsze odzyskanie należności.
  2. Hipoteka – forma zabezpieczenia raczej spotykana w umowach o kredyt hipoteczny, natomiast w żadnym wypadku nie oznacza to, że nie powinna czy nie może być stosowana w innego typu umowach cywilnoprawnych. A wręcz przeciwnie, strona umowy posiadająca zabezpieczenie w postaci wpisu na hipotece jest w niesamowicie komfortowej sytuacji. Hipoteka jest ograniczonym prawym rzeczowym, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Czyli, niezależnie od tego, czy druga strona umowy sprzeda nieruchomość, na której wpisana została hipoteka, nadal będzie możliwym dochodzenie zaspokojenia należności pieniężnej z nieruchomości.
  3. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe – czyli zabezpieczenie najbardziej popularne w umowach o roboty budowlane. W praktyce, rzeczywiście rzadko spotyka się tą formę zabezpieczenia w innego typu umowach. Krótko mówiąc, zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej to nic innego, jak pisemne zobowiązanie banku/ubezpieczyciela, który pełni w tym wypadku rolę gwaranta, do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta gwarancji, w przypadku wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego (gwarancja ubezpieczeniowa), lub w przypadku, gdy nie wykonano na rzecz beneficjenta gwarancji oznaczonego świadczenia (gwarancja bankowa).

Jako mniej stosowane w praktyce formy zabezpieczenia możemy wyróżnić zastaw rejestrowy, poręczenie czy przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Kancelaria prawna specjalizuje się w przygotowywaniu umów. Zabezpieczamy zapłatę wynagrodzenia i pomagamy w negocjacjach. Zespół adwokatów i radców prawnych ze specjalizacją w umowach.

[mc4wp_form id="5288"]