Co musi zawierać wezwanie do wykupu obligacji?

SPECJALIZACJA – OBLIGACJE | KANCELARIA PRAWNA

Jednym z obowiązków Emitenta, wynikającym ze stosunku obligacji  jest cykliczna wypłata należnych odsetek. Częstotliwość ich otrzymywania (miesięczne czy kwartalne) zależna jest od Warunków Emisji Obligacji, czyli umowy wiążącej Emitenta i Obigatariusza. Elementem końcowym jest wykup obligacji, który następuje po upływie okresu na jaki zastały wyemitowane. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, w której Emitent nie wykonana prawidłowo swojego świadczenia – Obligatariuszowi przysługują pewne instytucje prawne, których celem jest ochrona jego praw.  

Same Warunki Emisji Obligacji mogą przewidywać sytuacje, w których można żądać wykupu. Z reguły opcja przedterminowego wykupu może być zrealizowana przez Obligatariusza na jego żądanie w ściśle określonym terminie, zazwyczaj raz do roku. Warunki emisji określają wówczas przebieg wykupy, który może wiązać się z przedłożeniem oryginału dokumentów. Nadto mogą zostać także określone specjalne warunki wykupu, na skutek wystąpienia danego przypadku, np. ogłoszenia upadłości Emitenta,  czy złożenia przez niego wniosku o otwarcie postępowania układowego.

Ustawodawca – w art. 74 ust. 2 ustawy o obligacjach, przyznał Obligatariuszowi prawo natychmiastowego wykupu posiadanej serii obligacji. Uprawnienie takie przysługuje przyszłemu wierzycielowi w przypadku zwłoki Emitenta z wykonaniem w terminie w całości lub w części, zobowiązań wynikających z obligacji. Obligatariusz może także żądać przedterminowego wykupu obligacji w przypadku niezawinionego opóźnienia, jednak nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres. Bowiem, nawet w sytuacji, gdy Emitent opóźnia się z wypłatą należnych odsetek bez swojej winy, to i tak Obligatariusz może domagać się wypłaty odsetek wraz z żądaniem wykupu wszystkich obligacji. Niniejszy przepis daje więc skuteczne narzędzie w dochodzeniu swoich roszczeń.

Co zatem powinno zawierać takie wezwanie? Otóż w pierwszej kolejności należy powołać się na ów przepis art. 74 ust. 2 ustawy o obligacjach, wskazując na przyczynę żądania przedterminowego wykupu. Dla przykładu można wykazać niewykonanie zobowiązania terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii X za okres odsetkowy Y, czy też opóźnienia ich wypłaty dłuższego niż 3 dni. Należy również wskazać liczbę obligacji, numery odcinków zbiorowych, ich łączną wartość. Jeżeli Emitent opóźnia się z wypłatą odsetek – warto także do łącznej kwoty wykupu dodać wysokość tych odsetek. Oczywiście koniecznym jest wskazanie numeru rachunku bankowego, na który dłużnik winien zwrócić kwotę wykupu wraz odsetkami oraz termin na dokonanie zapłaty.  Ważnym jest także poinformowanie Emitenta, iż w przypadku braku spełnienia żądanego świadczenia we wskazanym czasie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. W uzasadnieniu żądania wykupu, warto krótko przedstawić przebieg zakupu obligacji, powołać się na Warunki Emisji Obligacji, wskazać wysokość oprocentowania odsetek, dzień ich wypłaty.

Tak sporządzone żądanie wykupu obligacji należy skierować do Emitenta, wyznaczając mu termin na dobrowolne spełnienie zobowiązania.

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta posiada bogate doświadczenie w tego typu sprawach – zarówno na etapie przesądowym (przygotowanie wezwania), sądowym (sporządzenie pozwu o zapłatę z tytułu niewykonania zobowiązania przez Emitenta), a także egzekucyjnym (dochodzenie należności z tytułu obligacji na postawie prawomocnego nakazu zapłaty, czy wyroku). Każdy adwokat i radca prawny z Kancelarii prowadzi szereg spraw w których występuje po stronie Obligatariuszy i dochodzi należnych im świadczeń.

Zespół Adwokatów i Radców Prawnych z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta specjalizuje się w sprawach obligacji. Pomagamy przygotować wezwanie do wykupu oraz przeprowadzamy proces sądowy o zapłatę obligacji.

[mc4wp_form id="5288"]