Bez napięć w podatku od energii elektrycznej – przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić

W codziennej pracy nasza kancelaria zajmuje się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych o rozległym przedmiocie działalności. Różnorodność spraw, a tym samym ich rozmaitość, wymaga od zespołu szerokiej wiedzy i umiejętności – w tym również w zakresie obsługi przedsiębiorstw o produkcyjnym profilu działalności, cechującym się wysokim poziomem energochłonności. Właśnie dla nich ustawodawca przewidział rewolucyjne zmiany w zakresie akcyzy, pozwalające na zaprzestanie wpłat ogromnych sum tytułem podatku od energii elektrycznej.

Kwestia zwolnień, jak już zostało nadmienione, dotyczy zakładów stosujących energochłonne technologie, zakładów energochłonnych oraz odbiorców przemysłowych. Od 1 stycznia 2016 r. podmioty te mogą liczyć na kilka rodzajów ulg, w tym całkowite zwolnienie z podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz częściowy zwrot akcyzy.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym, z daniny zwolniona jest energia elektryczna wykorzystywana do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych oraz w procesach mineralogicznych. Na zwolnienie może liczyć podatnik akcyzy od energii elektrycznej, który przekazał do właściwego naczelnika urzędu skarbowego – do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykorzystał energię elektryczną, oświadczenie o ilości wykorzystywanej energii i sposobie jej wykorzystania. Elementami obligatoryjnymi takiego oświadczenia są wskazanie nazwy i adresu podmiotu starającego się o zwolnienie, a także numeru NIP, ilości wykorzystanej energii oraz sposobu wykorzystania energii elektrycznej. Co zaś tyczy się samego zakładu energochłonnego, to jest nim podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek o zwrot, wynosi ponad 3 proc.

Drugim rozwiązaniem mającym na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom jest częściowe zwolnienie z podatku akcyzowego, w którym to znajdujemy już zasadnicze różnice w porównaniu do całkowitego zwolnienia. Jedną z tych różnic jest to, że wcale podatnikiem od akcyzy dany podmiot być nie musi. Zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną musi prowadzić ściśle określoną (poprzez enumeratywne wyliczenie) działalność gospodarczą, prowadzić księgi rachunkowe w rozumieniu odrębnych przepisów o rachunkowości oraz nie korzystać w stosunku do tej energii ze zwolnienia całkowitego. Przedsiębiorca starający się o częściowe zwolnienie do stosownego wniosku winien jest dołączyć dokumenty, w których określa się koszty wykorzystanej energii elektrycznej, oraz opinię biegłego rewidenta.

Kwestia, która może budzić wątpliwość, to odróżnienie przez przedsiębiorców procesów energochłonnych od pozostałych, prowadzonych w jednym zakładzie, bowiem określenie tych granic może okazać się naprawdę trudne. Wyjściem z tej sytuacji może okazać się skorzystanie z pomocy specjalisty, który określi dokładne ramy wykorzystania energii.

Po latach przedsiębiorstwa w Polsce w końcu mogą konkurować z zakładami zagranicznymi, które dużo niższe podatki odprowadzają już od lat. Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w zakresie podatku akcyzowego jest kolejnym przykładem na to, że warto znać przysługujące nam prawa, a w przypadku zagubienia w gąszczu przepisów ustaw oraz interpretacji podatkowych – skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]