Czynności komornicze na nowych zasadach

W pierwszej połowie września br. weszła w życie nowelizacja przepisów, która zmieniła m.in. zasady działania komorników. Wprowadzono np. instytucję wyjawienia majątku. Równocześnie zniesiono szybki tryb sprzedaży ruchomości zajętych przez komornika w trakcie windykacji.

Zmiany dotyczą m.in. trybu sprzedaży zajętych przez komornika ruchomości, czyli np. samochodu. Jeśli dłużnik złoży skargę na czynności komornicze, to komornik będzie zobowiązany do wstrzymania sprzedaży. Co istotne, licytacja zajętych ruchomości nie będzie mogła nastąpić wcześniej niż po dwóch tygodniach od uprawomocnienia się zajęcia. Same licytacje natomiast mają być zawsze ogłaszane na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Licytacja ruchomości dłużników będzie mogła być prowadza również przez internet, chociaż przepisy wdrażające taką możliwość zaczną obowiązywać dopiero na początku marca 2017 r.

Nowością będzie także umożliwienie komornikom zajmowania rachunków bankowych dłużników w sposób elektroniczny – poprzez specjalny system teleinformatyczny, z którego korzystają banki. Dotyczące takich spraw zawiadomienia komorników i pisma banków mają być składane w formie elektronicznej.

Nowelizacja wprowadziła ponadto m.in. całkiem nową instytucję – wyjawienie majątku dłużnika przed komornikiem. Jeśli dany wierzyciel, sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo też uprawniony organ, który żąda przeprowadzenia egzekucji, nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, to komornik może teraz wezwać dłużnika, by ten złożył wykaz majątku lub inne – niezbędne do przeprowadzenia egzekucji – wyjaśnienia. Taki wykaz dłużnik powinien złożyć przed komornikiem – czynność ta odbędzie się wtedy pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedzi go o tej odpowiedzialności. Komornik pouczy także, że jeżeli dłużnik nie złoży wykazu majątku, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika” – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Modyfikacjom uległy również przepisy odnoszące się do składania skargi na czynności komornika. Obecnie skarga powinna być składana za pośrednictwem samego komornika. Ten będzie mógł uznać ją za zasadną – wtedy uwzględni ją w całości i nie przekaże jej do sądy. W innej sytuacji komornik ma 3 dni (licząc od dnia otrzymania skargi) na przygotowanie uzasadnienia dla zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania. Dopiero z uzasadnieniem przekaże skargę oraz akta sprawy do odpowiedniego sądu. Jak zapewnia resort sprawiedliwości, nowe procedury powinny przyspieszyć postępowania skargowe.

Zmiany wprowadza ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311).

Nowelizacja weszła w życie 8 września 2016 r.

[mc4wp_form id="5288"]