Giełda wierzytelności – co powinien wiedzieć wierzyciel?

Wierzytelności dłużników mogą być w świetle prawa odsprzedawane innym podmiotom. Jest to coraz częstsza praktyka wierzycieli, którzy nie mają cierpliwości i siły do prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych wobec swoich dłużników, a w związku z powyższym sięgają po ten łatwiejszy i nader szybszy sposób odzyskania przynajmniej części swoich pieniędzy.

Czym jest giełda wierzytelności?

Giełda wierzytelności – inaczej zwaną giełdą długów – to miejsce, które pozwala wierzycielowi na wystawienie zobowiązania dłużnika na sprzedaż w formie oferty, a także na zakup oraz przeglądanie innych wierzytelności. Długi, które można wystawić na sprzedaż, dotyczyć mogą dłużników posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terenie naszego kraju, ale i również z zagranicy. Giełda udostępnia do wiadomości publicznej prowadzone przez siebie ewidencje długów oraz dłużników.

Podstawy prawne działania

Działalność giełd wierzytelności oparta jest o:

  • 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami),
  • 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  • 509 i następne KC – w zakresie sprzedaży długu, albowiem wierzyciel posiada prawo do przeniesienia wierzytelność na osobę trzecią, cesjonariusza.

Groźba umieszczenia naszego dłużnika na ww. liście, może stanowić odpowiednie narzędzie do negocjacji w odzyskiwaniu zobowiązania, np. pertraktując ugodę, czy ustalając wysokość i częstotliwość spłat. W rejestrze bowiem umieszcza się dane dłużnika – jego imię i nazwisko/nazwę przedsiębiorstwa- firmy, miejscowość zamieszkania lub siedziba przedsiębiorstwa, a także wysokość długu i tytuł, z jakiego dochodzone jest roszczenie np. faktura VAT. Giełda wierzytelności spełnia również rolę wykazu nierzetelnych kontrahentów, których warto wystrzegać się, w sytuacji niepewności co do ich uczciwości i rzetelności.

Giełda a dane osobowe

Wierzyciel nie musi obawiać się problemów natury prawnej dotyczącej udostępnienia przez niego danych osobowych dłużnika, albowiem dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych zobowiązań można uznać za prawnie usprawiedliwiony cel. Wierzyciel w tych okolicznościach nie ma potrzeby uzyskiwać zgody dłużnika na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób działania

Większość giełd prowadzona jest za pomocą serwisów internetowych. Z reguły giełdy otwarte są dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże bywają takie, które są zamknięte i wówczas należy uzyskać dostęp. Najczęściej są to giełdy branżowe.

Giełda, jak wcześniej wspomniano, służy przede wszystkim do sprzedaży długów. Sama sprzedaż pozwala nam na odzyskanie najczęściej części niespłaconej przez dłużnika należności, albowiem już przed wszczęciem postępowania sądowego wierzyciel odzyskuje część swoich pieniędzy, pozwala to zaoszczędzić wierzycielowi nie rzadko wielu środków finansowych, a na pewno czasu i zaangażowania różnych osób do odzyskania niespłaconej należności. Jest to sprawny i szybki sposób odzyskania własnych finansów.

Należy pamiętać, że za możliwość wystawienia długu do sprzedaży na giełdach wierzytelności pośrednicy pobierają opłaty. Często wysokość tych opłat jest uzależniona od wartości długu, terminu jego wymagalności oraz upływu czasu, w jakim nie została uregulowana należność. Warto w tym zakresie zapoznać się z regulaminem danego serwisu handlu wierzytelnościami. Każdy bowiem serwis internetowy sprzedaży wierzytelności powinien posiadać regulamin określający zasady działania danej giełdy.

W razie wątpliwości warto udać się do odpowiedniego specjalisty, aby ten pokierował odpowiednio naszym postępowaniem, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu naszych wierzytelności.

[mc4wp_form id="5288"]