Gmina Wrocław pozywa i przegrywa

W ostatnim czasie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, w związku z wniesionym skutecznie przez naszą kancelarię sprzeciwem od nakazu zapłaty, wydał wyrok, zgodnie z którym oddalił w całości powództwo Gminy Wrocław – Zarządu Zasobu Komunalnego.

Gmina pozwała naszego Klienta o zapłatę kwoty około 8 tys. zł (wraz z odsetkami i kosztami procesu) w związku z rzekomym brakiem zapłaty odszkodowania na rzecz powoda z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Gmina zarzuciła pozwanemu, że od kilku lat zamieszkuje bez tytułu prawnego jeden z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w centrum Wrocławia. Problem w tym, że pozwany nigdy nie przebywał w przedmiotowym lokalu, a od 10 lat mieszka zagranicą.

Nasz Klient o całej sprawie dowiedział się dopiero po dokonaniu przez komornika zajęcia rachunku bankowego. Jak ustalono w trakcie postępowania, wcześniej gmina kierowała do rzekomego dłużnika wezwania do zapłaty (w tym na kwoty znacznie przedawnione) na błędny adres. Szybka interwencja kancelarii doprowadziła do wydania przez sąd postanowienia o uchyleniu klauzuli wykonalności, co pozwoliło na umorzenie egzekucji i przyjęcie przez sąd do rozpatrzenia złożonego sprzeciwu.

Kolejnym etapem było rozpoznanie sprawy przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia podczas rozprawy. Kancelaria wykazała, iż Gmina Wrocław nie mogła domagać się zapłaty za bezumowne korzystanie z lokalu od osoby jedynie zameldowanej pod danym adresem, która w mieszkaniu faktycznie nie przebywa i nigdy nie przebywała. Przychylając się do naszej argumentacji, sąd oddalił powództwo Zarządu Zasobu Komunalnego.

Opisana wyżej sprawa jest jedną z wielu (może nawet kilku tysięcy) spraw, jakie Gmina Wrocław w ostatnich latach zainicjowała przeciwko obecnym i byłym lokatorom mieszkań komunalnych. Zarząd Zasobu Komunalnego niestety w dużej części spraw dochodzi zapłaty od osób niebędących lokatorami lub wnosi o zasądzenie na swoją rzecz zadłużenia przedawnionego. Brak wiedzy na temat toczącego się postępowania powoduje, iż pozwani o swojej sytuacji dowiadują się w momencie podjęcia przez komornika czynności w postępowaniu egzekucyjnym. Taka sytuacja rodzi również inne negatywne skutki dla pozwanych. Dość wymienić, że jako podstawowy warunek przy wykupie mieszkania komunalnego, gmina stawia spłatę zadłużenia również przedawnionego.

Proceder ten dotyczy również wielu firm windykacyjnych nabywających długi w drodze umów przelewu wierzytelności. Z tych przyczyn konieczne jest podjęcie szybkich działań pozwalających na uniknięcie zapłaty zadłużenia nienależnego powodowi. W tych czynnościach nasza kancelaria skutecznie i sprawnie pomaga wielu Klientom.

Poniżej przedstawiamy wyrok w powyższej sprawie. W kolejnych materiałach zamieścimy uzasadnienie od wyroku oraz będziemy opisywać inne sprawy prowadzone na rzecz naszych Klientów przeciwko Gminie Wrocław – Zarządowi Zasobu Komunalnego.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Wyrok

[mc4wp_form id="5288"]