Nowa ustawa o komornikach. Co się zmieni?

Na początku 2018 r. obowiązywać zacznie nowa ustawa o komornikach sądowych. Komornikami, którzy pozostaną funkcjonariuszami publicznymi, będą mogli być jedynie prawnicy, a sądy rejonowe otrzymają więcej możliwości nadzoru nad wykonywaniem tego zawodu.

Zaproponowane przepisy pozwolą radykalnie ograniczyć liczbę nieprawidłowości związanych z czynnościami komorniczymi. Skalę tych nieprawidłowości pokazują np. dane dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników. Tylko w ciągu 6 lat liczba wniosków o pociągnięcie komorników do odpowiedzialności dyscyplinarnej wzrosła z 30 w 2010 r. do 102 w 2015 r., co stanowi wzrost o 340 proc.” – można przeczytać w komunikacie rządu.

W nowym systemie komornicy sądowi będą nadal jedynymi (obok sądów) organami egzekucyjnymi wykonującymi orzeczenia wydane w imieniu polskiego państwa. Komornik będzie wciąż funkcjonariuszem publicznym działającym przy danym sądzie rejonowym. Sąd ten otrzyma jednak większe możliwości nadzoru nad pracą komorników – będzie mógł m.in. składać wnioski o odwołanie komornika ze stanowiska oraz niezwłocznie odsuwać komorników od wykonywania czynności, jeśli stwierdzone zostanie szczególnie rażące naruszenie prawa. Prawo do odwołania komornika w takiej sytuacji będzie mieć również szef resortu sprawiedliwości.

Kolejnym istotnym przepisem jest wskazanie, że komornik ma wykonywać czynności osobiście. To oznacza odejście od obecnych regulacji umożliwiających przekazywanie części czynności aplikantom komorniczym. Przewidziano też ograniczenie uprawnień asesorów komorniczych ws. prowadzonych postępowań.

Zgodnie z przedstawioną propozycją, komornik nie będzie mógł pełnić funkcji m.in. członka zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego. Nie będzie mógł także prowadzić działalności gospodarczej, ani podejmować dodatkowego zatrudnienia. Wyjątkiem będzie zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym” – wskazują projektodawcy.

Ważną zmianą będzie przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym osoba wykonująca zawód komornika sądowego musi być prawnikiem. Wprowadzone zostaną też nowe ograniczenia wiekowe – zawód wykonywać mają osoby w wieku od 28 do 65 lat. Co istotne, komornicy mają składać jawne oświadczenia majątkowe.

Przywrócono zasadę, że opłaty egzekucyjne stanowić mają należność budżetu państwa, a komornik – w zależności od wyników swojej pracy – otrzyma wynagrodzenie prowizyjne ustalone proporcjonalnie do wysokości pobranych opłat” – tłumaczą autorzy projektu.

W odniesieniu do tzw. działań w terenie resort sprawiedliwości zamierza wprowadzić rozwiązanie, które zakłada utrwalanie przez komornika przebiegu czynności egzekucyjnych poza kancelarią – za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Precyzyjnie określony zostanie ponadto katalog ruchomości niepodlegających zajęciu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o komornikach sądowych. Projekt trafił do Sejmu 24 maja 2017 r.

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]