Podatek od nieruchomości – kto i na jakich zasadach posiada obowiązek podatkowy.

Spora część społeczeństwa posiada różnego rodzaju nieruchomości, najczęściej w postaci domów jednorodzinnych z ogrodem, działek lub dróg wewnętrznych, dlatego ważnymi sprawami dla nas wszystkich są kwestie ustalania stawek podatku od nieruchomości, zasady ich opłat czy też regulacja podmiotów podlegających obowiązkowi odprowadzania podatku od nieruchomości.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków w 2018 r. na skutek inflacji wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Wielu z nas jest żywo zainteresowanych ww. daniną państwową, wobec czego informacje te są dla nas niezbędne, aby prawidłowo wywiązywać się z nałożonych przepisami podatkowymi obowiązków.

Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków lokalnych, wobec czego organem właściwym w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego jest wójt gminy, względnie burmistrz lub prezydent, albowiem jego źródłem prawnym jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Naczelną zasadą, na podstawie ww. ustawy, jest opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków oraz ich części, a także budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ważnym aspektem są również zwolnienia oraz ulgi przewidziane niniejszą ustawą, ponieważ regulują one kwestie dotyczące niejako uwolnienia danego podatnika od obowiązku opłacania ww. podatku.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym nabyliśmy lub weszli w posiadanie danej nieruchomości. Nadto należy pamiętać, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo została oddana do użytkowania całość budynku lub jego część.

Osobami zobowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciele i współwłaściciele nieruchomości
 • użytkownicy wieczyści
 • samoistni posiadacze.

W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, podatnicy będący osobami fizycznymi są zobligowani do złożenia, w zależności od miejsca położenia nieruchomości – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informację dotyczącą tej nieruchomości, lub budowli w zakresie powstania, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego dotyczącą wysokości opodatkowania (formularz – wzór podjęty uchwalą radą gminy/miasta). Po złożeniu stosownej informacji organ podatkowy wyda podatnikowi decyzję podatkową określającą wysokość i termin zapłaty podatku.

Natomiast w terminie do dnia 31 stycznia osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny złożyć deklarację podatkową. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał po tej dacie, podatnicy ww. są zobowiązani terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub wygaśniecie tego obowiązku, składają taką deklarację zgodnie z właściwością miejscową położenia nieruchomości w tym budynku.

Do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, a także deklaracji podatkowych zobligowani są również zobowiązania podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień podatkowych.

Podatnicy zobligowani są do uregulowania podatku od nieruchomości w następujący sposób:

 • osoby fizyczne w 4 ratach (do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada danego roku podatkowego),
 •  osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – miesięcznie w ratach za każdy poszczególny miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia).

Wyżej wymienionych płatności można dokonywać na rachunek bankowy lub gotówką w kasie organu podatkowego.

W sytuacji, gdy podatek do zapłaty wynosi nie więcej niż 100 zł , podatek należy opłacać jednorazowo w ustalonej przez organ podatkowy dacie płatności pierwszej raty.

Warto również wiedzieć, iż nie opłaca się podatku, jeżeli jego wartość nie przekracza najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru w obrocie krajowym.

Zwolnieniami od podatku od nieruchomości objęte są:

 • budynki gospodarcze lub ich części, które wykorzystywane są do działalności leśnej lub rybackiej, nadto takie ww. obiekty, które położone są na gruntach gospodarstw rolnych, a także takie, które wykorzystywane są wyłącznie do celów działalności rolniczej, lub zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
 • grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków, jeżeli są poddawane konserwacji oraz podlegają utrzymaniu (wyjątek- nie dotyczy części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej),
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody, tzn. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, budynki i budowle trwale związane z gruntem,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528), (wyjątek – te części, które zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej),
 • grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów,
 • uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082 i 1268); zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 • prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo­‑rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

 

 

 

[mc4wp_form id="5288"]