Rząd szykuje nową ustawę o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło projekt nowej ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Większość obecnych rozwiązań zostanie zachowana, ale wprowadzone zostaną też pewne zmiany, które dotyczyć będą m.in. zasad uzyskiwania uprawnień budowlanych oraz funkcjonowania samorządów zawodowych.

Nowa ustawa ma przede wszystkim dostosować regulacje do planowanego wprowadzenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Projekt obejmuje regulacje dotyczące wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uzyskiwania uprawnień budowlanych, praw i obowiązków członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa, odpowiedzialność dyscyplinarnej członków tych samorządów, oraz ich organizację i zadania, a także regulacje dotyczące wprowadzenia uprawnień zawodowych urbanistów, kwestii obowiązku ich ustawicznych szkoleń oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W przypadku zawodów architekta oraz inżyniera budownictwa przewidziano m.in. zmianę obecnej koncepcji jednolitej procedury nadawania uprawnień budowlanych – wprowadzone mają zostać odrębne procedury nadawania uprawnień dla obu tych zawodów.

Samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa zostaną natomiast zobowiązane np. do uchwalania standardów praktyki zawodowej, ustalania zasad doskonalenia zawodowego oraz prowadzenia centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

W odniesieniu do urbanistów MIB zaproponowało z kolei nowe rozwiązania ws. uzyskiwania uprawnień zawodowych dla osób przygotowujących projekty aktów planistycznych oraz innych opracowań przestrzennych. Zgodnie z projektem, uprawnienia tego rodzaju mają być udzielane po egzaminie państwowym. Projektodawcy liczą na to, że w efekcie zagwarantowany zostanie otwarty dostęp do zawodu, a poziom wiedzy będzie odpowiednio wysoki.

Dodatkowo projekt reguluje kwestię obowiązku ustawicznych szkoleń oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów, zapewniając sprawowanie faktycznej kontroli nad wykonywaniem zawodu urbanisty, co z kolei skutkować będzie podwyższeniem jakości aktów planowania przestrzennego, jak również przestrzeganiem zasad etyki zawodowej” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 1 września 2017 r.) o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

Wejście w życie nowej ustawy zostanie powiązane z wprowadzeniem nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

[mc4wp_form id="5288"]