Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy

Niejednemu z nas zawiłości przepisów prawnych spędzają sen z powiek. Większość miała okazję zetknąć się z postępowaniem sądowym, czasami również z egzekucyjnym i zapewne nie były to spotkania bezstresowe. Nieliczni tylko, w tym prawnicy, dostrzegają subtelne różnice, które drzemią w przepisach dotyczących mechanizmów prowadzenia egzekucji. Czym zatem jest tytuł egzekucyjny, i czy jest on tożsamy z tytułem wykonawczym?

Wierzyciel może działać w postępowaniu egzekucyjnym wyłącznie na podstawie uzyskanego wcześniej tytułu egzekucyjnego.

Tytułem egzekucyjnym najczęściej jest:

 • prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie sądu,
 • prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie referendarza sądowego,
 • orzeczenie sądu polubownego,
 • ugoda zawarta przed mediatorem,
 • akt notarialny,
 • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji.

Tytuł egzekucyjny zawiera następujące elementy:

 • określenie stron – wierzyciela i dłużnika,
 • wysokość spełnienia świadczenia i jego rodzaj,
 • termin spełnienia świadczenia,
 • termin, w którym wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o klauzulę wykonalności,
 • ograniczenie odpowiedzialności dłużnika.

Tytuł wykonawczy – co to za instytucja prawna?

Zgodnie z art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie egzekucyjne można prowadzić na podstawie tytułu wykonawczego. „Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Jest to zatem dokument potwierdzony przez sąd lub referendarza sądowego, w którym stwierdza się, iż tytuł egzekucyjny spełnia przesłanki do jego wykonania, a wierzyciel może prowadzić na jego podstawie postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.

Tytuł wykonawczy może obejmować swoim zakresem wszystkie roszczenia objęte tytułem egzekucyjnym, może również dotyczyć tylko danej części  roszczeń objętych ww. tytułem.

Sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu  klauzulę wykonalności postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. Dopiero wówczas tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym.

Dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem za powstałe zobowiązania, które zostały potwierdzone tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Należy przy tym jednak pamiętać, iż nie ma możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka (poza wyjątkiem, o którym poniżej). Wierzyciel może zaspakajać się wyłącznie z majątku osobistego dłużnika tj. z jego wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,w tym np. pozyskanego majątku w drodze dziedziczenia.

Wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków, jeżeli wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że wierzytelność dłużnika powstała za zgodą jego małżonka. W takiej sytuacji wierzyciel musi uzyskać również tytuł wykonawczy na małżonka dłużnika, jednak zaspakajać się będzie mógł wyłącznie z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, natomiast majątku osobistego małżonka nie będzie mógł włączyć do egzekucji.

 

[mc4wp_form id="5288"]