Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? Możesz walczyć o swoje

Skuszeni ofertami towarzystw ubezpieczeń gwarantujących szeroki zakres ochrony, komfort psychiczny, a w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w umowie – szybką wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, decydujemy się na zawarcie umowy ubezpieczenia, chcąc zminimalizować ryzyko powstania ewentualnej szkody, poniesienia dodatkowych kosztów czy też uchronić się przed zdarzeniami, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Swego czasu do naszej kancelarii zgłosił się Klient, który uczestnicząc w ruchu drogowym wziął udział w wypadku komunikacyjnym spowodowanym z winy innego kierowcy. Skutki zdarzenia łatwe do przewidzenia – godziny spędzone na oddziale ratunkowym oraz poważnie uszkodzony pojazd.

Poszkodowany pozyskawszy od sprawcy dane towarzystwa, z którym ten miał zawartą obowiązkową umowę ubezpieczenia OC, zgłosił powstałą szkodę, domagając się zwrotu kosztów leczenia oraz naprawy uszkodzonego pojazdu. Po wymienieniu licznej korespondencji oraz poddaniu się badaniom lekarskim poszkodowany otrzymał zaledwie część poniesionych kosztów leczenia oraz kwoty na pokrycie kosztów naprawy pojazdu w wysokości niepokrywającej nawet robocizny w jakimkolwiek rzetelnym warsztacie. Wątpliwości poszkodowanego wzbudziło przede wszystkim wyliczenie przez specjalistę ceny naprawy pojazdu bez jego wcześniejszych oględzin, na podstawie jedynie wykonanych fotografii.  W tej sytuacji zdecydował się zwrócić o pomoc do profesjonalistów i z pewnością była to decyzja słuszna. Nasz zespół ekspercki natychmiast przystąpił do analizy materiału dowodowego sprawy.

Działanie ubezpieczyciela niestety nie odbiegało od przyjętej w tego typu sprawach praktyki. Rozliczenie kosztów naprawy pojazdu nastąpiło na podstawie kosztorysu naprawy pojazdu sporządzonego w oparciu o wykonane fotografie, tym samym nie ujmując wszystkich elementów podlegających naprawie oraz posługując się stawkami oderwanymi od tych rzeczywiście obowiązujących. Mając na celu wypłatę jak najniższego odszkodowania, ubezpieczyciele w sporządzanych kosztorysach posługują się m.in. stawkami za godzinę pracy pracowników warsztatowych w wysokości nawet dwukrotnie mniejszej od tych obowiązujących na rynku czy też rozliczając koszty na podstawie zamienników, czyli nieoryginalnych części samochodowych.

W imieniu Klienta skierowaliśmy do sądu powództwo opiewające na sumę niemal trzykrotnie wyższą od wypłaconej na etapie przedsądowym. Naszemu Klientowi przysługiwało roszczenie nie tylko tytułem zwrotu poniesionych kosztów leczenia, ale równocześnie wnieśliśmy o zwrot poniesionych przez poszkodowanego kosztów dojazdu do placówek medycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Co jednak w sprawie było najważniejsze, poszkodowany nie wiedział, że przysługuje mu również świadczenie tytułem odniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę.

Nasz Klient przed wypadkiem był osobą bardzo aktywną – regularnie trenował na siłowni, na którą zresztą miał wykupiony roczny karnet, wolne chwile spędzając na rowerze oraz uprawiając piesze wędrówki. Na skutek odniesionych obrażeń ciała oraz odczuwalnych skutków leczenia, nawet po jego zakończonym procesie, dalsza aktywność fizyczna w tak szerokim wymiarze stała się niemożliwa. Utrudniona stała się również opieka nad małoletnimi dziećmi. Wszystkie opisane okoliczności składały się na krzywdę, którą odniósł poszkodowany, a która – zgodnie z obowiązującymi przepisami – podlegała rekompensacie.

W pozwie zakwestionowaliśmy także wyliczony koszt naprawy pojazdu. Naszemu Klientowi przysługiwało odszkodowanie w wysokości ceny naprawy pojazdu w oryginalnym salonie producenta marki pojazdu. Ponadto orzecznictwo stoi na stanowisku, iż nie można rozliczać kosztów naprawy w oparciu o ceny części używanych, nawet tych oryginalnych, chociaż uszkodzony pojazd nie był przecież nowy. Niemożliwe jest znalezienie na rynku części w takim stanie, jak te podlegające naprawie, tym samym naprawa pojazdu powinna odbywać się w oparciu o części nowe.

Kolejno wytoczenie powództwa, postępowanie sądowe z udziałem naszego pełnomocnika i pełen sukces. Od pozwanego ubezpieczyciela zasądzono na rzecz naszego klienta rzeczywiste koszty naprawy pojazdu, świadczenie tytułem poniesionych obrażeń ciała oraz krzywdy. Poszkodowany prowadził również jednoosobową działalność gospodarczą, której nie mógł ze względu na stan zdrowia prowadzić w wymiarze równym temu sprzed nieszczęśliwego zdarzenia. Za sukces kancelarii uważamy udowodnienie przed sądem utraconych w związku z tym korzyści finansowych, a wskutek czego – zasądzenie ich różnicy od pozwanego.

Przykład naszego Klienta pokazuje, iż nie można rezygnować z dochodzenia swoich praw, otrzymując odmowną decyzję towarzystwa ubezpieczeń i to niezależnie czy sami ubezpieczamy się na życie, mieszkanie, pojazd czy też dochodzimy roszczeń z polisy sprawcy zdarzenia. Zrażeni niezrozumiałą dla nas terminologią, za pomocą której tłumaczone są w zawiły sposób powody odmowy wypłaty odszkodowania, powinniśmy skorzystać z pomocy prawnej i finalnie – szczęśliwie odzyskać należne nam świadczenia w pełnej wysokości.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]