Upadłość konsumencka, a wspólny majątek małżonków

W Polsce ponad 2 mln osób ma problemy z zaciągniętymi przez siebie kredytami i pożyczkami. Niestety ilość zaciąganych przez nas zobowiązań powoduje, iż sporej części z nich nie jesteśmy w stanie spłacić, a spirala długów zaciska się tak mocno, iż nie jesteśmy w stanie zaspokoić, zgodnie z zawartymi umowami, żadnego z wierzycieli, wówczas pozostaje nam upadłość konsumencka.

Małżonek, a upadły

Niejednokrotnie nasze problemy finansowe dotykają nie tylko nas samych, lecz i również naszych bliskich, ze szczególną rolą naszego małżonka. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma niestety całkiem spory wpływ na majątek wspólnie posiadany małżonków.

Przepisy prawa pozwalają obecnie na złożenie wniosku o upadłość konsumencką osobom pozostającym w związku z małżeńskim we wspólnym ustroju majątkowym.  Sama czynność ogłoszenia upadłości nie będzie wpływała na majątek wspólny małżonków, jednak małżonek, który składa wniosek o upadłość konsumencką, powinien wskazać składniki majątku, które mu we wspólności majątkowej przysługują. Niestety część majątku wspólnego przypadająca zadłużonemu małżonkowi zostanie skonsumowana w celu pokrycia żądań wierzycieli.

Pamiętajmy jednak, iż przedmioty, które służą wyłącznie małżonkowi upadłego, w celu prowadzenia przez niego jego działalności gospodarczej lub zawodowej, nie zostaną wprowadzone do masy upadłościowej. Jednakże przedmioty, które zostały w ciągu ostatnich dwóch lat przed dniem przedłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości istnienia wspólności majątkowej nabyte do ww. majątku, staną się częścią masy upadłościowej.

Wspólność majątkowa nie po drodze z upadłością

Ważnym aspektem jest również fakt, iż to na upadłym leży udowodnienie, iż składniki wchodzące w skład majątku wspólnego w okresie prowadzenia przez upadłego firmy nie zostały nabyte do wspólności ze środków, które stanowiły dochód jego działalności gospodarczej.

Niestety sytuacja osoba pozostająca we wspólności majątkowej wraz z upadłym małżonkiem jest dalece niekorzystna, ponieważ wierzyciele mają prawo zaspakajać się z masy majątkowej pochodzącej ze wspólności. Co więcej, małżonek upadłego może tylko w trakcie postępowania upadłościowego zgłaszać roszczenia w związku z posiadanym przez niego udziałem w majątku wspólnym.

człowiek INiestety jego należność nie posiada przymiotu pierwszeństwa wobec innych wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym. Majątek wspólny małżonków przez całe postępowanie upadłościowe pozostaje w zarządzie syndyka.

Majątek osobisty należący do małżonka upadłego, nie będzie wchodził w masę upadłościową a syndyk nie będzie miał prawa zaspakajać zgłoszonych należności przez wierzycieli.

W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej następuje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami będącymi dotychczas we wspólności majątkowej. W związku z powyższym nie istnieje prawna  możliwość, aby podział majątku wspólnego małżonków nastąpił po ogłoszeniu upadłości.

 

 

 

[mc4wp_form id="5288"]