Ustawa o własności lokali – będą zmiany ws. samodzielności

Do Sejmu skierowano projekt nowelizacji ustawy o własności lokali. Autorzy projektu chcą zlikwidować obecne wątpliwości interpretacyjne i usprawnić procedury wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaproponował m.in. ograniczenie obowiązku badania zgodności planowanego wydzielenia lokalu z dokumentami dotyczącymi planowania przestrzennego i budownictwa tylko do budynków, które powstały po 1 stycznia 1995 r.

Zgodnie z obowiązującym nad Wisłą prawem, za samodzielny lokal mieszkalny uznaje się wydzieloną ścianami (w obrębie budynku) izbę lub zespół izb – z przeznaczeniem na stały pobyt ludzi. Cechę samodzielności posiadają również lokale wykorzystywane na inne cele niż mieszkalne. Co istotne, jedynie samodzielny lokal może być odrębnym od danego gruntu przedmiotem własności.

Nowelizacja ustawy o własności lokali ma w założeniu wyeliminować pojawiające się obecnie wątpliwości, które są efektem zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Pojawiające się wątpliwości na tle wprowadzonego przepisu dotyczą braku jednoznacznego określenia adresata normy zobowiązanego do badania przesłanek zgodności wydzielenia samodzielnego lokalu mieszkalnego z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałymi rozstrzygnięciami budowlanymi. Powoduje to, że niektórzy starostowie odmawiają wydania kompletnego zaświadczenia w zakresie przewidzianym przez art. 2 ust. 1a ustawy, ograniczając się wyłącznie do stwierdzania, że lokal jest samodzielny, z uwagi na brak wyraźnego skonkretyzowania obowiązku starosty w tym zakresie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie przewidziano wyraźne i jasne wskazanie, że starosta ma także obowiązek badania, czy wydzielenie lokalu jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałymi decyzjami administracyjnymi. W efekcie kompetencje starosty w tym obszarze będą określone precyzyjniej.

Kolejną zmianą ma być regulacja ograniczająca obowiązek badania przesłanek wydzielenia lokalu, o których mowa w art. 2 ust. 1a ustawy. W konsekwencji wymogi ustawowe nie obejmą w tym przypadku budynków istniejących przed 1995 r. To istotne o tyle, że wcześniej nie obowiązywał wymóg przechowywania dokumentacji budowlanych.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom spełniony zostanie cel, który przyświecał wprowadzeniu zmiany w ustawie o własności lokali. Miała ona bowiem na celu jednoznaczne określenie zasad wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych, poprzez uwzględnianie ustaleń planu miejscowego, decyzji o warunkach zabudowy oraz rozstrzygnięć budowlanych. Wydawanie przez starostę zaświadczeń o samodzielności lokalu przed dniem 11 września 2017 r. komplikowała niespójna kwestia orzecznictwa sądów administracyjnych” – przekonują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny PiS – projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali. Projekt trafił do Sejmu 10 kwietnia br.

Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[mc4wp_form id="5288"]