Zajęcie rachunku dłużnika – już wkrótce nowe przepisy

W połowie stycznia w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. W efekcie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej będzie istniała taka sama możliwość zabezpieczenia roszczenia wierzyciela na rachunku bankowym lub rachunku w innej instytucji kredytowej, który należy do dłużnika.

Nowelizacja ma dostosować polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

Nowy rodzaj nakazu będzie uznawany i wykonalny na terenie całej UE – nie będzie zatem potrzeby wszczynania odrębnego postępowania. Jak zakładają ustawodawcy, europejski nakaz zabezpieczenia może być alternatywą względem podobnych środków dostępnych w poszczególnych krajach.

Skutkiem zastosowania takiego rodzaju nakazu będzie co do zasady blokada środków na rachunku, ale jednocześnie bez możliwości wypłacenia ich wierzycielowi.

Nowelizacja wprowadzi również inne ułatwienie dla wierzycieli. Otrzymają oni bowiem możliwość uzyskania informacji na temat rachunków bankowych, które należą do dłużnika. W konsekwencji możliwe stanie się uzyskanie takich danych także w odniesieniu do rachunków zlokalizowanych w innych krajach UE.

Zgodnie z nowymi przepisami, wierzyciel będzie mógł zabiegać o wydanie nakazu już przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie głównej, w jego trakcie albo po uzyskaniu w kraju członkowskim pochodzenia odpowiedniego tytułu (np. orzeczenia sądowego). Jak zapewniają ustawodawcy, europejski nakaz zabezpieczenia może być najbardziej efektywny na wstępnym etapie dochodzenia roszczeń. Co istotne, nakaz wydawany będzie w niejawnym postępowaniu, czyli bez wcześniejszego powiadomienia dłużnika.

Zmiany wprowadza ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 10 stycznia br.

Nowe regulacje wejdą w życie 18 stycznia 2017 r.

[mc4wp_form id="5288"]